JazzFest2023_logo

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, alapelvek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: a „Szerződési Feltételek”) határozzák meg a Get Closer Music Kft. (Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 12. 2. em. 2., adószám: 28997265-2-41), a továbbiakban: „Get Closer Music”) tulajdonában álló weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit.

Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalt felkeresi, azon jegyet vásárol, vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szerződéses Feltételeket. A Szerződési Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződési Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Szerződési Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Szerződési Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Szerződési Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon.

II. Alapfogalmak

Üzemeltető: Get Closer Music Kft.
Jegyvásárlás: A Weboldalon keresztül történő jegyvásárlás
Feliratkozás: Felhasználó feliratkozása a Weboldal hírlevelére
Szolgáltatás: Zenei koncertek, fesztiválok, valamint a Weboldalon keresztül a tranzakciók lehetőségének biztosítása
Esemény: A Get Closer Music Kft. vagy vele együttműködők által szervezett zenei esemény
Weboldal: jazzfestbudapest.hu és annak minden aloldala

III. Vásárlás

A Jegyvásárláshoz a Felhasználónak meg kell adnia a következő adatokat:

  • Név
  • E-mail cím
  • Számlázási cím

A Jegyvásárlás a jazzfestbudapest.hu oldalon működő jegyvásárlási rendszeren keresztül történik.

A megvásárolt jegyekről a Get Closer Music Kft. a vásárló adatainál megadott névre elektronikus számlát állít ki, melyet e-mailben kézbesít.

A sikeres vásárlásról a Get Closer Music Kft. a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót, amely levél tartalmazza a megvásárolt jegyek eléréséhez szükséges hivatkozást is.

A Felhasználó köteles vásárlás során a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Get Closer Music Kft., amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

A vásárlás a jegyek ellenértékének kifizetéséig bármikor, következmények nélkül megszakítható. A vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a rendezvényre szóló belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a szolgáltatónak nem áll módjában sem a belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).

Az online bankkártyás fizetések az OTP Mobil Kft. SimplePay rendszerén keresztül valósul meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A Felhasználó a tudomásul veszi, hogy a Get Closer Music Kft. adatkezelő által a https://jazzfestbudapest.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai továbbításra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre: név, email cím, számlázási cím, böngészéskor használt IP cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatójában, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

IV. Felelősség

A Get Closer Music Kft. illetve a vele együttműködők  semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a szolgáltatás (ideértve a Weboldalt és minden hozzárendelt tartalmat, saját jegyértékesítő rendszerét, valamint az Eseményt) zavartalanul és hiba nélkül fog működni. Felhasználó elfogadja, hogy a Get Closer Music Kft. által nyújtott szolgáltatás egy vagy több vonatkozásában módosulhat (különösen az Esemény határnapja és helyszíne), részben vagy teljes egészében megszűnhet, anélkül, hogy erről Felhasználó értesül vagy ezért kártérítést kap.

V. Az eseményeken való részvételre vonatkozó szabályok

A Get Closer Music Kft. által szervezett eseményeken – előzetes és elfogadott sajtóregisztráció nélkül – szigorúan tilos fotót illetve videót készíteni. A tiltás megszegőit a Get Closer Music Kft. munkatársai felszólítás után kivezetik az eseményről. A sajtóregisztrációval rendelkezők is csak a Get Closer Music Kft. által engedélyezett módon és ideig készíthetnek fotót, illetve videófelvételeket az eseményekről.

VI. Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Weboldal felhasználóját, vásárlóját (fogyasztót) a fogyasztó és a Get Closer Music Kft. közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében megilleti az illetékes békéltető testülethez fordulás lehetősége.

A békéltető testület elérhetőségei:
Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keress minket: hello@getcloserconcerts.com